30

آئین های شفاهی روستا

مراسم 70 ام 

براساس گفته های اهالی روستا، 70 ام برابر اس با روزی که حضرت عزیر نبی در قدمگاه رویتا به خواب رفته است. اهالی روستا در این روز که 70 روز بعد از عید می باشد داخل حوض که در روستا واقع شده است و به آب آن از چشمه آبی که براساس اعتقاد مردم بر اثر اصابت عصای حضرت عزیر از دل زمین جوشیده است شنا کرده و معتقدند آب آن شفا بخش می باشد و ماهی های درون حوض مقدس می باشند.

مراسم 90 ام 

مراسم  90 ام را نیز برابر با روزی می دادنند که حضرت عزیر از خواب بیدار شده اند و برابر است با 100 سال و 20 روز بعد از بخواب رفتن.