30

آموزشگاه ها

 

مشخصات مراکز آموزشی روستا

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
 دبستان شهید ابراهیم شجاعی