30

اماکن مذهبی

مشخصات مراکز مذهبی روستا
تصویر نام مرکز مذهبی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
   مسجد المهدی