30

انجمن ها و باشگاهها

 

مشخصات انجمن های فعال  روستا
تصویر عنوان انجمن نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
         
         
         

 

مشخصات باشگاههای فعال  روستا

تصویر عنوان باشگاه نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  خانه ورزش روستا