30

دانش و کردارهای مربوط به طبیعت و جهان هستی

علوم سنتی مربوط به کیهان و طبیعت شامل فنون ،دانش ، مهارت ها ، فوت و فن ها ، رسوم و تصاویری میشود که به وسیله جوامع رشد یافته است. این حوزه شامل عرصه های بیشماری مانند خرد بومی، محیطی، علوم طبیعی، دانش نسبت به گیاهان و جانوران بومی، طب سنتی، آیین ها، عقاید ، کیهان شناسی،  تشکیلات اجتماعی، جن گیری، جشنواره ها، زبان ها و هنرهای تصویری میشود.

به طور كلي پوشش گياهي منطقه جزء مناطق كم پوشش ايران محسوب مي گردد. گونه هاي شناسايي شده شامل خار شتر، درمنه و انواع گونها هستند. البته گياهان دارويي نيز به صورت محدود در سطح منطقه مشاهده مي گردند كه شامل اسپرس، جاز، پونه و بعضاً شيرين بيان مي باشند .