30

مراکز آموزشی دولتی

 

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دبستان      
دوره متوسطه