30

مراکز اداری

مشخصات مراکز اداری روستا
تصویر
نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دهیاری حوض ماهی      
پست بانک و مخابرات حوض ماهی