30

پارک

از جمله فضاهای سبز موجود در روستا می توان به اراضی اطراف حوض ماهی در دل روستا اشاره کرد که وسایل تفریحی و وزرشی نیز در دسترس روستاییان قرار گرفته شد و مکان مناسبی برای روستاییان جهت گذران اوقات فراغت خود می باشد.