30

پروژه های عمرانی احداث در آینده

پروژه های عمرانی احداث در آینده
عنوان پروژه :
محل اجرا:.                                         سال شروع :                  سال خاتمه
نحوه اجرا
اعتبار برآورد شده :                میلیون ریال                                            محل تامین اعتبار
مساحت عرصه :                  مترمربع                                        مساحت اعیانی :                 متر مربع
جمعیت بهره بردار :                      نفر