30

پروژه های عمرانی احداث شده

پروژه های عمرانی احداث شده
عنوان پروژه :  ساختمان دهیاری روستای حوض ماهی
محل اجرا:.                                         سال شروع :                  سال خاتمه
نحوه اجرا                                                      عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده :                میلیون ریال                                            محل تامین اعتبار
مساحت عرصه :                  مترمربع                                        مساحت اعیانی :                 متر مربع
جمعیت بهره بردار :                      نفر