30

چشمه های آب روستا

چشمه آب در دل کوه های سکو پهن در بخش چنوبی روستا وجود دارد که در سرتاسر سال جریان دارد و یکی از منابع تامین آب روستا محسوب می شود. از این چشمه حوض آب موجود در دل روستا که یکی از جاذبه های گردشگری روستا محصوب میگردد نیز تامین می شود.