30

چشم انداز طبیعی روستا

وجود چشمه آب در نزدیکی کوه های سکو پهن و بدنبال آن حوض آبی که در بخش جنوبی روستا قرار دارد و آب آن از این چشمه تامین می شود سبب شده است تا روستای حوض ماهی به یکی از جاذبه های گردشگری منطقه تبدیل شود. این چشمه با وجود خشک سالی های متعدد هیچ گاه بدون آب نمانده است و در سرتاسر سال یکی از منابع تامین آب روستا محسوب می گردد.