30

اولویتهای عمرانی روستا

اولویت های عمرانی روستا
عنوان پروژه محل اجرا نوع فعالیت بخش اعتبار مورد نیاز  میزان مشارک دهیاری
اصلاح شبکه معابر روستا و اتمام گاز رسانی        
اصلاح شبکه های انتقال آب زراعی        
ایجاد فرصت های جدید شغلی        
ایجاد کارگاههای کوچک در کنار روستا