30

مریم گرشاسبی

آگوست 5, 2019

خانه های قدیمی روستا

در روستا تعداد زیادی خانه قدیمی وجود دارد که متاسفانه در حال تخریب و ویرانی می باشند.
آگوست 5, 2019

چشمه حوض ماهی

چشمه آب حوض ماهی که در نزدیک کوه قرار دارد و آب حوض ماهی موجود در دل روستا از آن تامین میگردد.
آگوست 5, 2019

خوابگاه حضرت عزیر نبی

به گفته اهالی روستا روستای حوض ماهی محل به خواب رفتن حضرت عزیر نبی می باشد که در دل کوه های همجوار حوض ماهی به خواب […]